PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
DES d.o.o. Beograd U RESTRUKTURIRANJU
Program
METAL
PLASTIKA
HIDRAULIKA
KARTONAŽA
GALVANIZACIJA
KONFEKCIJA
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom


ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Značaj procene radne sposobnosti, stručno sprovedene profesionalne rehabilitacije posebno ima valorizaciju pri zapošljavanju i održanju zaposlenja. Osoba sa invaliditetom nakon sprovedenih svim mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije pruža svoj maksimum na radnom mestu. Značajno je naglasiti da i u otvorenoj privredi ta osoba obavlja poslove iz struke, ravnopravno sa osobama koje nisu kategorisane.

Osobe sa invaliditetom zapošljavaju se pod opštim i posebnim uslovima. Zapošljavanje pod opštim uslovima podrazumeva zapošljavanje kod poslodavca bez prilagodjavanja poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta. Zapošljavanje pod posebnim uslovima smatra se zapoišljavanje kod poslodavca uz prilagodjavanje poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta.

Poslodavci koji do primene zakonskih odredbi u vezi obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom nisu zapošljavali osobe sa invaliditetom,obraćali su se stručnim radnicima Preduzeće "DES" d.o.o. Beograd za savet i pomoć pri odredjivanju poslova koje mogu da obavljaju osobe sa invaliditetom, načinu zapošljavanja o prav ima, obavezama, o načinu komuniciranja, i sve u vezi osoba sa invaliditetom.

Nameće se zaključak da većina poslodavaca nije se blagovremeno upoznala sa zakonskim odredbama, pravima,obavezama, i principima  za unapredjenje položaja i tretmana osoba sa invaliditetom.

Pitanje tretmana osoba sa invaliditetom u društvu u preduzeću, radnoj sredini, mora se posmatrati kao poštovanje ljudskih prava.

Principi koji moraju biti primenjeni u savremenom društvu a sve u cilju poštovanja ljudskih prava su:

 • JEDNAKIH MOGUĆNOSTI bazirane na jednakim pravima- sobe sa invaliditetom imaju ista prava kao ostali gradjani i stoga moraju imati jednake mogićnosti da ta prava i ostvare (učešće u društvenom, kulturnom, političkom životu zajednice mogućnost za školovanje, zaposlenje,...)
 • INKLUZIJA-socijalni pristup treba identifikovati uslove, situaciju u kojoj se osoba sa invaliditetom nalazi prepoznati sposobnosti težiti afirmaciji preostalih sposobnosti stvarati uslove za uključivanje u sve svere društvenog života i rada.
 • "DIZAJN ZA SVE" pristupačnost za sve ukloniti barijere:   arhitektonske, gradjevinske,        informativno-komunikacione, socijalno-ekonomske... 

To je sloboda izbora da se uđe, pristupi, dobije i pruži informacija, koristi usluge, koristi prevoz po izboru, prevoz bez barijera...

 • POVLASTICE a NE olakšice, davanja osobi sa invaliditetom, sa preostalom radnom sposobnošću,
  društvo mora da omogući da se od svoga rada izdržava uz odredjene povlastice,a ne da se tretira kao  "nesposobna" osoba koja je na teretu društva i za koju društvo izdvaja, "daje"....
 • PODIZANJE SVESTI JAVNOG MNJENJA
  podizanje svesti o sposobnostima,mogućnostima,kreativnosti osoba sa invaliditetom.Podizanju svesti da poštovanje različitosti i prihvatanje invalidnosti je deo ljudske raznovrsnosti i humanosti.
 • RAVNOPRAVNOSTI:
  vekovna je borba da se izjednače prava žena u odnosu na suprotni pol da se prava ne odredjuju prema "boji" kože da se prava ne odredjuju prema materijalnom statusu da se prava ne odredjuju na osnovu fizičke i intelektualne umanjene sposobnosti.
  Nepoštovanje principa ravnopravnosti znači da govorimo o diskriminaciji.

 

 

DES d.o.o. Beograd